ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů v Novirea, s.r.o.

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje a berete na vědomí, že učiněním objednávky na internetovém obchodu https://novirusactive.cz/ (dále jen „objednávka“) dochází ke zpracování Vašich osobních údajů společností Novirea, s.r.o., IČO: 091 99 934, se sídlem Na návsi 19, 373 61 Hrdějovice, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 29953.

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, a to pro realizaci Vámi učiněné objednávky.

My zodpovídáme za ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Novirea, s.r.o.
Na návsi 19 373 61 Hrdějovice
IČO: 09199934

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle tel: +420 777 559 400 nebo na e-mail: info@novirusactive.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
– plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
– umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Vyřizování dotazů a objednávek – vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a telefon nezbytně potřebujeme pro další komunikaci s vámi.
Vedení účetnictví – Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) jako je jméno, příjmení, adresa, nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Kategorie subjektu údajů

Subjektem údajů jste Vy jakožto náš zákazník, resp. kupující dle našich všeobecných obchodních podmínek, tedy osoba, která činí objednávku na našem internetovém obchodu https://novirusactive.cz/

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Ukládaná data jsou šifrována, a to jak na úrovni souborového systému, tak databáze. Je zajištěn řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání záznamů oprávněným orgánům a osobám.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, která je nezbytná ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny. Maximální doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány je deset let od jejich získání.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@novirusactive.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování osobních údajů. Toto je možné uplatit buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce, či elektronickou formou na e-mailovou adresu: info@novirusactive.cz

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut), pokud již pominul účel zpracování nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně. Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.7.2020.